CloneX #16225
 • Hair

  Brain Machine

  0.48% Có đặc tính này

 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  BLU

  4.73% Có đặc tính này

 • Clothing

  CLNX FRSH Shirt

  1.3% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #16225
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Hair

  Brain Machine

  0.48% Có đặc tính này

 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  BLU

  4.73% Có đặc tính này

 • Clothing

  CLNX FRSH Shirt

  1.3% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  8236

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum