Milady 1508
 • Race

  clay

  14.73% Có đặc tính này

 • Eyes

  spiral

  1.06% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl black

  2.15% Có đặc tính này

 • Number

  1508

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Score

  37

  1.42% Có đặc tính này

 • Core

  lolita

  3.84% Có đặc tính này

 • Neck

  anime chest tattoo

  1.13% Có đặc tính này

 • Hat

  maid hat

  0.94% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.24% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.09% Có đặc tính này

 • Glasses

  round glasses

  2.85% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.02% Có đặc tính này

 • Shirt

  pink coat

  0.93% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 1508
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  clay

  14.73% Có đặc tính này

 • Eyes

  spiral

  1.06% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl black

  2.15% Có đặc tính này

 • Number

  1508

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Score

  37

  1.42% Có đặc tính này

 • Core

  lolita

  3.84% Có đặc tính này

 • Neck

  anime chest tattoo

  1.13% Có đặc tính này

 • Hat

  maid hat

  0.94% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.24% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.09% Có đặc tính này

 • Glasses

  round glasses

  2.85% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.02% Có đặc tính này

 • Shirt

  pink coat

  0.93% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  1508

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum