• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 1614
 • Background

  roadside

  3.62% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.32% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.38% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  16.05% Có đặc tính này

 • Shirt

  bear sweater

  1.29% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft dark

  2.01% Có đặc tính này

 • Drip Score

  13

  0.19% Có đặc tính này

 • Core

  prep

  6.05% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.82% Có đặc tính này

 • Number

  1614

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 1614
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  roadside

  3.62% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.32% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.38% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  16.05% Có đặc tính này

 • Shirt

  bear sweater

  1.29% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft dark

  2.01% Có đặc tính này

 • Drip Score

  13

  0.19% Có đặc tính này

 • Core

  prep

  6.05% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.82% Có đặc tính này

 • Number

  1614

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  1614

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum