• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Nippy: Magnet for Mischief
Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
Hợp đồng:0x9674...4219

A cat of a 3,222 personalities, her can-do attitude will help kids & parents discover a whole new world.

Xem tất cả
 • ETH ETH 0.15095

  Giá sàn

 • ETH ETH 781

  Tổng khối lượng

 • 3.2K

  Tổng nguồn cung

 • 544

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử