• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Nippy #2779
 • Head

  Rubber Ducky

  2.05% Có đặc tính này

 • Holding

  House Plant

  2.86% Có đặc tính này

 • Mouth

  Open Very Happy

  3.45% Có đặc tính này

 • Neck

  Pink Flamingo Bandana

  5.71% Có đặc tính này

 • Eyes

  Green Eyes Squint

  3.32% Có đặc tính này

 • Background

  Mint

  8.32% Có đặc tính này

 • Character

  Missy

  12.38% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Ok

  19.55% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
Nippy #2779
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Head

  Rubber Ducky

  2.05% Có đặc tính này

 • Holding

  House Plant

  2.86% Có đặc tính này

 • Mouth

  Open Very Happy

  3.45% Có đặc tính này

 • Neck

  Pink Flamingo Bandana

  5.71% Có đặc tính này

 • Eyes

  Green Eyes Squint

  3.32% Có đặc tính này

 • Background

  Mint

  8.32% Có đặc tính này

 • Character

  Missy

  12.38% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Ok

  19.55% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief
Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
A cat of a 3,222 personalities, her can-do attitude will help kids & parents discover a whole new world.
 • Hợp đồng

  0x9674...4219

 • ID token

  2779

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum