• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Nippy #1947 🔒
 • Head

  Frog

  1.18% Có đặc tính này

 • Background

  Tan

  6.98% Có đặc tính này

 • Neck

  Blue Orange Necktie

  4.07% Có đặc tính này

 • Mouth

  Grit Teeth

  2.86% Có đặc tính này

 • Eyes

  Checking Left

  3.13% Có đặc tính này

 • Holding

  50lb Weight

  3.17% Có đặc tính này

 • Character

  Bean

  6.92% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Strong

  19.71% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
Nippy #1947 🔒
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Head

  Frog

  1.18% Có đặc tính này

 • Background

  Tan

  6.98% Có đặc tính này

 • Neck

  Blue Orange Necktie

  4.07% Có đặc tính này

 • Mouth

  Grit Teeth

  2.86% Có đặc tính này

 • Eyes

  Checking Left

  3.13% Có đặc tính này

 • Holding

  50lb Weight

  3.17% Có đặc tính này

 • Character

  Bean

  6.92% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Strong

  19.71% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief
Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
A cat of a 3,222 personalities, her can-do attitude will help kids & parents discover a whole new world.
 • Hợp đồng

  0x9674...4219

 • ID token

  1947

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum