• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 2161
 • Glasses

  Tiny Black

  2.38% Có đặc tính này

 • Background

  Dubai

  1.49% Có đặc tính này

 • Friend

  Ilyena

  1.69% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Bleached

  1.87% Có đặc tính này

 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Eyes

  Green

  12.52% Có đặc tính này

 • Mouth

  Cigarette

  6.59% Có đặc tính này

 • Shirt

  Dinotrux

  1.19% Có đặc tính này

 • Rank

  B

  29.97% Có đặc tính này

 • Swag Score

  106

  0.95% Có đặc tính này

 • Hat

  Chinese Cap

  0.56% Có đặc tính này

 • Hair

  Aquarium Deep Red

  2.76% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 2161
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Glasses

  Tiny Black

  2.38% Có đặc tính này

 • Background

  Dubai

  1.49% Có đặc tính này

 • Friend

  Ilyena

  1.69% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Bleached

  1.87% Có đặc tính này

 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Eyes

  Green

  12.52% Có đặc tính này

 • Mouth

  Cigarette

  6.59% Có đặc tính này

 • Shirt

  Dinotrux

  1.19% Có đặc tính này

 • Rank

  B

  29.97% Có đặc tính này

 • Swag Score

  106

  0.95% Có đặc tính này

 • Hat

  Chinese Cap

  0.56% Có đặc tính này

 • Hair

  Aquarium Deep Red

  2.76% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  2161

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum