• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 3191
 • Race

  Tan

  16.97% Có đặc tính này

 • Background

  Clouds

  1.78% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Eyes

  Void

  1.15% Có đặc tính này

 • Hair

  Madoka Blue

  2.48% Có đặc tính này

 • Shirt

  Rick and Morty Backwoods

  2.46% Có đặc tính này

 • Mouth

  Binky

  5.18% Có đặc tính này

 • Hat

  Reptilian Eyes

  0.19% Có đặc tính này

 • Friend

  Dino

  3.53% Có đặc tính này

 • Rank

  SS

  2.5% Có đặc tính này

 • Swag Score

  194

  0.07% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 3191
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Tan

  16.97% Có đặc tính này

 • Background

  Clouds

  1.78% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Eyes

  Void

  1.15% Có đặc tính này

 • Hair

  Madoka Blue

  2.48% Có đặc tính này

 • Shirt

  Rick and Morty Backwoods

  2.46% Có đặc tính này

 • Mouth

  Binky

  5.18% Có đặc tính này

 • Hat

  Reptilian Eyes

  0.19% Có đặc tính này

 • Friend

  Dino

  3.53% Có đặc tính này

 • Rank

  SS

  2.5% Có đặc tính này

 • Swag Score

  194

  0.07% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  3191

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum