• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 4256
 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Background

  Remilia Wallpaper

  0.57% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Hazel

  11.84% Có đặc tính này

 • Hair

  Widow Purple

  3.18% Có đặc tính này

 • Shirt

  Toyota Corolla 2000

  0.83% Có đặc tính này

 • Mouth

  Triangle

  8.76% Có đặc tính này

 • Hat

  We Don't Dial 911

  1.01% Có đặc tính này

 • Friend

  Drake

  2.93% Có đặc tính này

 • Rank

  B

  29.97% Có đặc tính này

 • Swag Score

  97

  1.15% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 4256
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Background

  Remilia Wallpaper

  0.57% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Hazel

  11.84% Có đặc tính này

 • Hair

  Widow Purple

  3.18% Có đặc tính này

 • Shirt

  Toyota Corolla 2000

  0.83% Có đặc tính này

 • Mouth

  Triangle

  8.76% Có đặc tính này

 • Hat

  We Don't Dial 911

  1.01% Có đặc tính này

 • Friend

  Drake

  2.93% Có đặc tính này

 • Rank

  B

  29.97% Có đặc tính này

 • Swag Score

  97

  1.15% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  4256

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum