Remilio 5282
 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Wii Sports Resort

  1.14% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Tired Brown

  2.5% Có đặc tính này

 • Hair

  Lukas Red

  2.55% Có đặc tính này

 • Shirt

  Rick and Morty Backwoods

  2.46% Có đặc tính này

 • Mouth

  Troll

  3.12% Có đặc tính này

 • Glasses

  Clout Goggles

  1.87% Có đặc tính này

 • Friend

  Official Bitcoin Mascot

  0.76% Có đặc tính này

 • Rank

  C

  39.95% Có đặc tính này

 • Swag Score

  52

  0.91% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 5282
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Wii Sports Resort

  1.14% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Tired Brown

  2.5% Có đặc tính này

 • Hair

  Lukas Red

  2.55% Có đặc tính này

 • Shirt

  Rick and Morty Backwoods

  2.46% Có đặc tính này

 • Mouth

  Troll

  3.12% Có đặc tính này

 • Glasses

  Clout Goggles

  1.87% Có đặc tính này

 • Friend

  Official Bitcoin Mascot

  0.76% Có đặc tính này

 • Rank

  C

  39.95% Có đặc tính này

 • Swag Score

  52

  0.91% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  5282

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum