• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 6702
 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Soccer Field

  1.22% Có đặc tính này

 • Eyes

  Cartoon Hazel

  3.8% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Hair

  Widow Blue

  3.08% Có đặc tính này

 • Face

  Blush

  1.32% Có đặc tính này

 • Shirt

  Lab Coat

  1.24% Có đặc tính này

 • Mouth

  Dummy

  4.83% Có đặc tính này

 • Glasses

  Balenciaga Bat

  1.94% Có đặc tính này

 • Earrings

  Lizard

  0.82% Có đặc tính này

 • Hat

  Ash Ketchum

  0.93% Có đặc tính này

 • Friend

  Autism

  3.95% Có đặc tính này

 • Weapon

  Disney Rolex

  0.75% Có đặc tính này

 • Rank

  A

  15% Có đặc tính này

 • Swag Score

  125

  0.42% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 6702
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Soccer Field

  1.22% Có đặc tính này

 • Eyes

  Cartoon Hazel

  3.8% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Hair

  Widow Blue

  3.08% Có đặc tính này

 • Face

  Blush

  1.32% Có đặc tính này

 • Shirt

  Lab Coat

  1.24% Có đặc tính này

 • Mouth

  Dummy

  4.83% Có đặc tính này

 • Glasses

  Balenciaga Bat

  1.94% Có đặc tính này

 • Earrings

  Lizard

  0.82% Có đặc tính này

 • Hat

  Ash Ketchum

  0.93% Có đặc tính này

 • Friend

  Autism

  3.95% Có đặc tính này

 • Weapon

  Disney Rolex

  0.75% Có đặc tính này

 • Rank

  A

  15% Có đặc tính này

 • Swag Score

  125

  0.42% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  6702

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum