Remilio 70
 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Background

  Rainforest Cafe

  1.28% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Eyes

  Hazel

  11.84% Có đặc tính này

 • Hair

  Lukas Black

  3.41% Có đặc tính này

 • Shirt

  Pissed Remco

  1.15% Có đặc tính này

 • Mouth

  Troll

  3.12% Có đặc tính này

 • Hat

  Ear Cap

  0.26% Có đặc tính này

 • Friend

  Ralph

  2.55% Có đặc tính này

 • Rank

  S

  4.98% Có đặc tính này

 • Swag Score

  152

  0.11% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 70
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Background

  Rainforest Cafe

  1.28% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Eyes

  Hazel

  11.84% Có đặc tính này

 • Hair

  Lukas Black

  3.41% Có đặc tính này

 • Shirt

  Pissed Remco

  1.15% Có đặc tính này

 • Mouth

  Troll

  3.12% Có đặc tính này

 • Hat

  Ear Cap

  0.26% Có đặc tính này

 • Friend

  Ralph

  2.55% Có đặc tính này

 • Rank

  S

  4.98% Có đặc tính này

 • Swag Score

  152

  0.11% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  70

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum