• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 7298
 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Background

  Casino

  1.68% Có đặc tính này

 • Eyes

  Blue

  12.52% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Bleached

  1.87% Có đặc tính này

 • Hair

  Widow Purple

  3.18% Có đặc tính này

 • Face

  War

  2.93% Có đặc tính này

 • Shirt

  Bosnia

  1.48% Có đặc tính này

 • Mouth

  Mini

  8.51% Có đặc tính này

 • Glasses

  Balenciaga Mono Rectangle

  2.15% Có đặc tính này

 • Friend

  Patchouli

  0.85% Có đặc tính này

 • Weapon

  Plaster

  0.79% Có đặc tính này

 • Rank

  C

  39.95% Có đặc tính này

 • Swag Score

  70

  1.27% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 7298
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Background

  Casino

  1.68% Có đặc tính này

 • Eyes

  Blue

  12.52% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Bleached

  1.87% Có đặc tính này

 • Hair

  Widow Purple

  3.18% Có đặc tính này

 • Face

  War

  2.93% Có đặc tính này

 • Shirt

  Bosnia

  1.48% Có đặc tính này

 • Mouth

  Mini

  8.51% Có đặc tính này

 • Glasses

  Balenciaga Mono Rectangle

  2.15% Có đặc tính này

 • Friend

  Patchouli

  0.85% Có đặc tính này

 • Weapon

  Plaster

  0.79% Có đặc tính này

 • Rank

  C

  39.95% Có đặc tính này

 • Swag Score

  70

  1.27% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  7298

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum