• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 7657
 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Background

  Soccer Field

  1.22% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Cartoon Hazel

  3.8% Có đặc tính này

 • Hair

  Charlie Brown

  3.21% Có đặc tính này

 • Shirt

  Logang

  1.51% Có đặc tính này

 • Mouth

  Calvin

  1.69% Có đặc tính này

 • Earrings

  Airpod Pro

  1.12% Có đặc tính này

 • Hat

  Chinese Cap

  0.56% Có đặc tính này

 • Friend

  Calvin

  1.86% Có đặc tính này

 • Weapon

  Disney Rolex

  0.75% Có đặc tính này

 • Rank

  A

  15% Có đặc tính này

 • Swag Score

  119

  0.5% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 7657
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Background

  Soccer Field

  1.22% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Cartoon Hazel

  3.8% Có đặc tính này

 • Hair

  Charlie Brown

  3.21% Có đặc tính này

 • Shirt

  Logang

  1.51% Có đặc tính này

 • Mouth

  Calvin

  1.69% Có đặc tính này

 • Earrings

  Airpod Pro

  1.12% Có đặc tính này

 • Hat

  Chinese Cap

  0.56% Có đặc tính này

 • Friend

  Calvin

  1.86% Có đặc tính này

 • Weapon

  Disney Rolex

  0.75% Có đặc tính này

 • Rank

  A

  15% Có đặc tính này

 • Swag Score

  119

  0.5% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  7657

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum