• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 7994
 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Background

  Windows 98

  0.32% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Sad

  11.07% Có đặc tính này

 • Eyes

  Blue

  12.52% Có đặc tính này

 • Hair

  Madoka Blue

  2.48% Có đặc tính này

 • Shirt

  Biden 2020

  1.24% Có đặc tính này

 • Mouth

  Binky

  5.18% Có đặc tính này

 • Hat

  Straw Hat Aged

  0.38% Có đặc tính này

 • Friend

  Metoyou

  2.95% Có đặc tính này

 • Rank

  S

  4.98% Có đặc tính này

 • Swag Score

  154

  0.17% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 7994
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Background

  Windows 98

  0.32% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Sad

  11.07% Có đặc tính này

 • Eyes

  Blue

  12.52% Có đặc tính này

 • Hair

  Madoka Blue

  2.48% Có đặc tính này

 • Shirt

  Biden 2020

  1.24% Có đặc tính này

 • Mouth

  Binky

  5.18% Có đặc tính này

 • Hat

  Straw Hat Aged

  0.38% Có đặc tính này

 • Friend

  Metoyou

  2.95% Có đặc tính này

 • Rank

  S

  4.98% Có đặc tính này

 • Swag Score

  154

  0.17% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  7994

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum