• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 8004
 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Background

  ATF HQ

  0.91% Có đặc tính này

 • Eyes

  Light Blue

  4.96% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Hair

  Ulenka Golden Painted

  1.12% Có đặc tính này

 • Face

  War

  2.93% Có đặc tính này

 • Shirt

  Rick and Morty Backwoods

  2.46% Có đặc tính này

 • Mouth

  Toothpick

  8.62% Có đặc tính này

 • Glasses

  Balenciaga Bat

  1.94% Có đặc tính này

 • Friend

  Ralph

  2.55% Có đặc tính này

 • Rank

  C

  39.95% Có đặc tính này

 • Swag Score

  60

  1.12% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 8004
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Background

  ATF HQ

  0.91% Có đặc tính này

 • Eyes

  Light Blue

  4.96% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Hair

  Ulenka Golden Painted

  1.12% Có đặc tính này

 • Face

  War

  2.93% Có đặc tính này

 • Shirt

  Rick and Morty Backwoods

  2.46% Có đặc tính này

 • Mouth

  Toothpick

  8.62% Có đặc tính này

 • Glasses

  Balenciaga Bat

  1.94% Có đặc tính này

 • Friend

  Ralph

  2.55% Có đặc tính này

 • Rank

  C

  39.95% Có đặc tính này

 • Swag Score

  60

  1.12% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  8004

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum