• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 8264
 • Race

  Black

  8.8% Có đặc tính này

 • Background

  Farnsworth House

  1.34% Có đặc tính này

 • Eyes

  Blue

  12.52% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Mouth

  Smug

  8.28% Có đặc tính này

 • Costume

  Nun

  0.4% Có đặc tính này

 • Friend

  McDonalds

  2.41% Có đặc tính này

 • Rank

  B

  29.97% Có đặc tính này

 • Swag Score

  90

  0.95% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 8264
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Black

  8.8% Có đặc tính này

 • Background

  Farnsworth House

  1.34% Có đặc tính này

 • Eyes

  Blue

  12.52% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Mouth

  Smug

  8.28% Có đặc tính này

 • Costume

  Nun

  0.4% Có đặc tính này

 • Friend

  McDonalds

  2.41% Có đặc tính này

 • Rank

  B

  29.97% Có đặc tính này

 • Swag Score

  90

  0.95% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  8264

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum