• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 9484
 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Baseball Field

  1.2% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Tired Brown

  2.5% Có đặc tính này

 • Hair

  Lukas Blonde

  2.39% Có đặc tính này

 • Shirt

  Tie Dye

  1.05% Có đặc tính này

 • Mouth

  Lollipop

  3.51% Có đặc tính này

 • Earrings

  Star Emoji

  2.34% Có đặc tính này

 • Hat

  Monkey Ears

  0.97% Có đặc tính này

 • Friend

  Smile

  3.38% Có đặc tính này

 • Rank

  B

  29.97% Có đặc tính này

 • Swag Score

  85

  1.25% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 9484
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Baseball Field

  1.2% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Tired Brown

  2.5% Có đặc tính này

 • Hair

  Lukas Blonde

  2.39% Có đặc tính này

 • Shirt

  Tie Dye

  1.05% Có đặc tính này

 • Mouth

  Lollipop

  3.51% Có đặc tính này

 • Earrings

  Star Emoji

  2.34% Có đặc tính này

 • Hat

  Monkey Ears

  0.97% Có đặc tính này

 • Friend

  Smile

  3.38% Có đặc tính này

 • Rank

  B

  29.97% Có đặc tính này

 • Swag Score

  85

  1.25% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  9484

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum