Remilio 9763
 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Discovery Science Center

  1.17% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Eyes

  Brown

  11.07% Có đặc tính này

 • Hair

  Charlie Blonde

  2.32% Có đặc tính này

 • Shirt

  Klaus Schwab

  0.37% Có đặc tính này

 • Mouth

  Mini

  8.51% Có đặc tính này

 • Glasses

  Balenciaga Mono Rectangle

  2.15% Có đặc tính này

 • Friend

  Bionicle

  3.52% Có đặc tính này

 • Rank

  A

  15% Có đặc tính này

 • Swag Score

  112

  0.67% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 9763
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Discovery Science Center

  1.17% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Eyes

  Brown

  11.07% Có đặc tính này

 • Hair

  Charlie Blonde

  2.32% Có đặc tính này

 • Shirt

  Klaus Schwab

  0.37% Có đặc tính này

 • Mouth

  Mini

  8.51% Có đặc tính này

 • Glasses

  Balenciaga Mono Rectangle

  2.15% Có đặc tính này

 • Friend

  Bionicle

  3.52% Có đặc tính này

 • Rank

  A

  15% Có đặc tính này

 • Swag Score

  112

  0.67% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  9763

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum