• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
MGland#7341
 • Location

  -825,-1110

  0.02% Có đặc tính này

 • Type

  Small Land

  72% Có đặc tính này

 • Size

  30 x 30

  72% Có đặc tính này

 • Logo

  https://dist.mg.land/static/upfile/81010050.png

  0.02% Có đặc tính này

 • description

  the pro mg land nfts so good

  0.02% Có đặc tính này

 • Domain

  https://funny.mg.land/

  0.02% Có đặc tính này

 • Name

  funny

  0.02% Có đặc tính này

MG Land state-little state-little
MGland#7341
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Location

  -825,-1110

  0.02% Có đặc tính này

 • Type

  Small Land

  72% Có đặc tính này

 • Size

  30 x 30

  72% Có đặc tính này

 • Logo

  https://dist.mg.land/static/upfile/81010050.png

  0.02% Có đặc tính này

 • description

  the pro mg land nfts so good

  0.02% Có đặc tính này

 • Domain

  https://funny.mg.land/

  0.02% Có đặc tính này

 • Name

  funny

  0.02% Có đặc tính này

MG Land
MG Land state-little state-little
MGLand is the largest NFT Space on blockchain, everyone can bring their NFT into space to socialize, to play games, to hold NFT exhibitions and to trade freely.
 • Hợp đồng

  0xe755...0ad6

 • ID token

  7341

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum