• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
BROZO #7894
 • Background

  MU5T4RD

  0.74% Có đặc tính này

 • Shell

  F4CT0RYV2

  2% Có đặc tính này

 • Eyes

  B4K3D

  1.75% Có đặc tính này

 • Head

  B34R

  1.46% Có đặc tính này

 • Shades

  N0NE

  2.95% Có đặc tính này

 • Clothing

  SW3AT3R.WH1T3

  1.2% Có đặc tính này

 • Mouth

  SM1RK

  1.2% Có đặc tính này

 • Career

  C4SHI3R

  1.32% Có đặc tính này

 • District

  XIV

  2.31% Có đặc tính này

BROZO
BROZO #7894
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Background

  MU5T4RD

  0.74% Có đặc tính này

 • Shell

  F4CT0RYV2

  2% Có đặc tính này

 • Eyes

  B4K3D

  1.75% Có đặc tính này

 • Head

  B34R

  1.46% Có đặc tính này

 • Shades

  N0NE

  2.95% Có đặc tính này

 • Clothing

  SW3AT3R.WH1T3

  1.2% Có đặc tính này

 • Mouth

  SM1RK

  1.2% Có đặc tính này

 • Career

  C4SHI3R

  1.32% Có đặc tính này

 • District

  XIV

  2.31% Có đặc tính này

BROZO
BROZO
BROZO is a movement, creating a Web3-Native Luxury Fashion Brand. Join the movement today.
 • Hợp đồng

  0x220f...937e

 • ID token

  7894

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon