• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Yellowhood Infiltrator
 • tier

  COMMON

  40.57% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.59% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.31% Có đặc tính này

 • class_type

  Knight

  18.89% Có đặc tính này

 • element

  Iron

  16.43% Có đặc tính này

 • defence_element

  Frozen

  9.91% Có đặc tính này

 • stat_atk

  223

  0.79% Có đặc tính này

 • stat_def

  118

  0.79% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2590

  0.79% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1152

  0.34% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1114

  0.33% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  926

  0.08% Có đặc tính này

 • stat_res

  490

  1% Có đặc tính này

 • stat_spd

  910

  0.33% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  15.78% Có đặc tính này

 • defence_element

  Frozen

  9.91% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Blessing of the Desert

  17.27% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • level

  1

  2.6% Có đặc tính này

Desperado: Character state-little state-little
Yellowhood Infiltrator
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • tier

  COMMON

  40.57% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.59% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.31% Có đặc tính này

 • class_type

  Knight

  18.89% Có đặc tính này

 • element

  Iron

  16.43% Có đặc tính này

 • defence_element

  Frozen

  9.91% Có đặc tính này

 • stat_atk

  223

  0.79% Có đặc tính này

 • stat_def

  118

  0.79% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2590

  0.79% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1152

  0.34% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1114

  0.33% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  926

  0.08% Có đặc tính này

 • stat_res

  490

  1% Có đặc tính này

 • stat_spd

  910

  0.33% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  15.78% Có đặc tính này

 • defence_element

  Frozen

  9.91% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Blessing of the Desert

  17.27% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • level

  1

  2.6% Có đặc tính này

Desperado: Character
Desperado: Character state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  154242

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon