• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Gravity Grade Metashare
 • ASSET

  MetaShare

  6.35% Có đặc tính này

 • COLOR

  Gravity Orange

  1.59% Có đặc tính này

 • CORPORATION

  Gravity Grade

  1.59% Có đặc tính này

 • SHARE

  META

  4.76% Có đặc tính này

 • TYPE

  Electronic

  6.35% Có đặc tính này

 • VOTING POWER

  One

  6.35% Có đặc tính này

Planet IX - Assets state-little state-little
Gravity Grade Metashare
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • ASSET

  MetaShare

  6.35% Có đặc tính này

 • COLOR

  Gravity Orange

  1.59% Có đặc tính này

 • CORPORATION

  Gravity Grade

  1.59% Có đặc tính này

 • SHARE

  META

  4.76% Có đặc tính này

 • TYPE

  Electronic

  6.35% Có đặc tính này

 • VOTING POWER

  One

  6.35% Có đặc tính này

Planet IX - Assets
Planet IX - Assets state-little state-little
This is the collection which displays all the in-game assets which carry utility in the Planet IX Metaverse. Holders can expect airdrops, whitelists, utility in the game such as upgrades, accelerated rewards and much more to come.
 • Hợp đồng

  0xba66...ce87

 • ID token

  26

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-1155

 • Mainnet

  Polygon

Transfer
Chuyển tiền 2024-02-20 09:19:04
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-14 01:18:15
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-14 01:15:14
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-01-18 15:20:55
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-01-17 01:45:45
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-01-17 01:45:02
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-01-16 22:16:26
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-01-16 15:03:59
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-01-15 17:14:11
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-01-14 13:38:56
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons