• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Apollo Contract
 • Corporation

  Newlands LLC

  1.59% Có đặc tính này

 • Type

  Tile Contract

  6.35% Có đặc tính này

 • District

  A

  1.59% Có đặc tính này

 • Tile

  A1-A6

  1.59% Có đặc tính này

Planet IX - Assets state-little state-little
Apollo Contract
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Corporation

  Newlands LLC

  1.59% Có đặc tính này

 • Type

  Tile Contract

  6.35% Có đặc tính này

 • District

  A

  1.59% Có đặc tính này

 • Tile

  A1-A6

  1.59% Có đặc tính này

Planet IX - Assets
Planet IX - Assets state-little state-little
This is the collection which displays all the in-game assets which carry utility in the Planet IX Metaverse. Holders can expect airdrops, whitelists, utility in the game such as upgrades, accelerated rewards and much more to come.
 • Hợp đồng

  0xba66...ce87

 • ID token

  35

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-1155

 • Mainnet

  Polygon

Transfer
Chuyển tiền 2024-05-20 06:07:15
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-20 06:06:44
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-19 17:31:00
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-18 09:29:46
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-17 20:09:16
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-17 19:45:59
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-17 17:23:50
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-17 14:14:15
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-17 14:04:33
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-17 08:28:01
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons