• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 1359
 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  de_dust2

  1.36% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Light Blue

  4.96% Có đặc tính này

 • Hair

  Charlie Brown

  3.21% Có đặc tính này

 • Shirt

  Golds Gym

  1.22% Có đặc tính này

 • Mouth

  Normal

  10.27% Có đặc tính này

 • Friend

  Patrick

  1.86% Có đặc tính này

 • Rank

  Jit

  6.48% Có đặc tính này

 • Swag Score

  42

  0.66% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 1359
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  de_dust2

  1.36% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Light Blue

  4.96% Có đặc tính này

 • Hair

  Charlie Brown

  3.21% Có đặc tính này

 • Shirt

  Golds Gym

  1.22% Có đặc tính này

 • Mouth

  Normal

  10.27% Có đặc tính này

 • Friend

  Patrick

  1.86% Có đặc tính này

 • Rank

  Jit

  6.48% Có đặc tính này

 • Swag Score

  42

  0.66% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  1359

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum