• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 2707
 • Race

  Tan

  16.97% Có đặc tính này

 • Background

  Adams Yosemite

  0.37% Có đặc tính này

 • Eyes

  Meth

  2.21% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Bleached

  1.87% Có đặc tính này

 • Hair

  Aquarium Caramel

  2.62% Có đặc tính này

 • Shirt

  CDG Disney

  1.21% Có đặc tính này

 • Mouth

  Smug

  8.28% Có đặc tính này

 • Glasses

  2015

  2.34% Có đặc tính này

 • Friend

  Patchouli

  0.85% Có đặc tính này

 • Overlays

  Thumbnail

  0.64% Có đặc tính này

 • Rank

  A

  15% Có đặc tính này

 • Swag Score

  113

  0.72% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 2707
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Tan

  16.97% Có đặc tính này

 • Background

  Adams Yosemite

  0.37% Có đặc tính này

 • Eyes

  Meth

  2.21% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Bleached

  1.87% Có đặc tính này

 • Hair

  Aquarium Caramel

  2.62% Có đặc tính này

 • Shirt

  CDG Disney

  1.21% Có đặc tính này

 • Mouth

  Smug

  8.28% Có đặc tính này

 • Glasses

  2015

  2.34% Có đặc tính này

 • Friend

  Patchouli

  0.85% Có đặc tính này

 • Overlays

  Thumbnail

  0.64% Có đặc tính này

 • Rank

  A

  15% Có đặc tính này

 • Swag Score

  113

  0.72% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  2707

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum