• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 3834
 • Race

  Alien

  0.38% Có đặc tính này

 • Background

  Prada Marfa

  0.83% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Hair

  Ulenka Blue

  2.87% Có đặc tính này

 • Shirt

  Digimon

  1.35% Có đặc tính này

 • Mouth

  Toothpick

  8.62% Có đặc tính này

 • Hat

  Bike Helmet

  0.51% Có đặc tính này

 • Friend

  Drake

  2.93% Có đặc tính này

 • Rank

  SS

  2.5% Có đặc tính này

 • Swag Score

  216

  0.05% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 3834
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Alien

  0.38% Có đặc tính này

 • Background

  Prada Marfa

  0.83% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Hair

  Ulenka Blue

  2.87% Có đặc tính này

 • Shirt

  Digimon

  1.35% Có đặc tính này

 • Mouth

  Toothpick

  8.62% Có đặc tính này

 • Hat

  Bike Helmet

  0.51% Có đặc tính này

 • Friend

  Drake

  2.93% Có đặc tính này

 • Rank

  SS

  2.5% Có đặc tính này

 • Swag Score

  216

  0.05% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  3834

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum