Remilio 6696
 • Race

  Tan

  16.97% Có đặc tính này

 • Mouth

  Smug

  8.28% Có đặc tính này

 • Glasses

  2015

  2.34% Có đặc tính này

 • Rank

  C

  39.95% Có đặc tính này

 • Eyes

  Hazel

  11.84% Có đặc tính này

 • Swag Score

  72

  1.19% Có đặc tính này

 • Hair

  Aquarium Salmon

  1.2% Có đặc tính này

 • Background

  Soccer Field

  1.22% Có đặc tính này

 • Friend

  Ilyena

  1.69% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Sad

  11.07% Có đặc tính này

 • Shirt

  Prison Uniform

  0.84% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 6696
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Tan

  16.97% Có đặc tính này

 • Mouth

  Smug

  8.28% Có đặc tính này

 • Glasses

  2015

  2.34% Có đặc tính này

 • Rank

  C

  39.95% Có đặc tính này

 • Eyes

  Hazel

  11.84% Có đặc tính này

 • Swag Score

  72

  1.19% Có đặc tính này

 • Hair

  Aquarium Salmon

  1.2% Có đặc tính này

 • Background

  Soccer Field

  1.22% Có đặc tính này

 • Friend

  Ilyena

  1.69% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Sad

  11.07% Có đặc tính này

 • Shirt

  Prison Uniform

  0.84% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  6696

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum