• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 8023
 • Race

  Zombie

  1.37% Có đặc tính này

 • Background

  Estonia

  1.6% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Hair

  Charlie Grey

  2.93% Có đặc tính này

 • Shirt

  Minecraft Polo Official

  1.11% Có đặc tính này

 • Mouth

  Triangle

  8.76% Có đặc tính này

 • Friend

  100

  3.58% Có đặc tính này

 • Rank

  C

  39.95% Có đặc tính này

 • Swag Score

  71

  1.35% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 8023
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Zombie

  1.37% Có đặc tính này

 • Background

  Estonia

  1.6% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Hair

  Charlie Grey

  2.93% Có đặc tính này

 • Shirt

  Minecraft Polo Official

  1.11% Có đặc tính này

 • Mouth

  Triangle

  8.76% Có đặc tính này

 • Friend

  100

  3.58% Có đặc tính này

 • Rank

  C

  39.95% Có đặc tính này

 • Swag Score

  71

  1.35% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  8023

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum