• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 8432
 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Farnsworth House

  1.34% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Pink

  6.18% Có đặc tính này

 • Hair

  Lukas Black

  3.41% Có đặc tính này

 • Shirt

  Sandwich

  1.07% Có đặc tính này

 • Mouth

  Normal

  10.27% Có đặc tính này

 • Friend

  Bullseye

  0.9% Có đặc tính này

 • Rank

  Jit

  6.48% Có đặc tính này

 • Swag Score

  45

  0.78% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 8432
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Farnsworth House

  1.34% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Pink

  6.18% Có đặc tính này

 • Hair

  Lukas Black

  3.41% Có đặc tính này

 • Shirt

  Sandwich

  1.07% Có đặc tính này

 • Mouth

  Normal

  10.27% Có đặc tính này

 • Friend

  Bullseye

  0.9% Có đặc tính này

 • Rank

  Jit

  6.48% Có đặc tính này

 • Swag Score

  45

  0.78% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  8432

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum