• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Solar Grid
 • Corporation

  Newlands LLC

  49.21% Có đặc tính này

 • Production

  1 Energy

  7.94% Có đặc tính này

 • Frequency

  24 Hours

  7.94% Có đặc tính này

 • Tier

  Outliers

  7.94% Có đặc tính này

 • Terrain

  Arctic/Mountains

  9.52% Có đặc tính này

 • Terrain

  Desert/Tundra

  9.52% Có đặc tính này

Planet IX - Assets state-little state-little
Solar Grid
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Corporation

  Newlands LLC

  49.21% Có đặc tính này

 • Production

  1 Energy

  7.94% Có đặc tính này

 • Frequency

  24 Hours

  7.94% Có đặc tính này

 • Tier

  Outliers

  7.94% Có đặc tính này

 • Terrain

  Arctic/Mountains

  9.52% Có đặc tính này

 • Terrain

  Desert/Tundra

  9.52% Có đặc tính này

Planet IX - Assets
Planet IX - Assets state-little state-little
This is the collection which displays all the in-game assets which carry utility in the Planet IX Metaverse. Holders can expect airdrops, whitelists, utility in the game such as upgrades, accelerated rewards and much more to come.
 • Hợp đồng

  0xba66...ce87

 • ID token

  19

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-1155

 • Mainnet

  Polygon

Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 22:29:18
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 22:28:56
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 21:54:42
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 21:44:59
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 19:33:36
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 08:16:42
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 06:48:58
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-28 22:29:12
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-28 15:36:01
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-28 15:34:29
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons