CHA

CGPT ChainGPT

0x9840...0f98 copy

CGPT CGPT

$0.241944

+0.58%

 • Giá cao 24h

  $0.251342

 • Giá thấp 24h

  $0.234772

 • KL 24h (CGPT)

  7.92M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  1.94M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

10Vài phút trước

Bán

$0.241944

1.461

$0.353443

10Vài phút trước

Bán

$0.241942

13.614

$3.294

12Vài phút trước

Mua

$0.241944

41.889

$10.135

13Vài phút trước

Bán

$0.241942

23.97K

$5798.48

13Vài phút trước

Bán

$0.241942

7910.55

$1913.89

13Vài phút trước

Mua

$0.241942

23.98K

$5802.25

14Vài phút trước

Bán

$0.242341

1251.43

$303.272

14Vài phút trước

Bán

$0.242405

625.713

$151.676

14Vài phút trước

Bán

$0.242405

600

$145.443

14Vài phút trước

Mua

$0.242467

24.79K

$6010

14Vài phút trước

Bán

$0.242467

2053.28

$497.852

14Vài phút trước

Bán

$0.241316

1251.94

$302.112

14Vài phút trước

Bán

$0.241379

625.97

$151.096

17Vài phút trước

Bán

$0.24141

1405

$339.181

17Vài phút trước

Bán

$0.241481

1111.7

$268.455

23Vài phút trước

Bán

$0.241537

1740

$420.275

27Vài phút trước

Bán

$0.241625

1740

$420.428

27Vài phút trước

Bán

$0.241713

623.867

$150.797

27Vài phút trước

Bán

$0.241745

458.22

$110.772

27Vài phút trước

Bán

$0.241745

2482.4

$600.107

28Vài phút trước

Bán

$0.241894

1740

$420.895

29Vài phút trước

Bán

$0.241982

1000

$241.982

29Vài phút trước

Mua

$0.242032

12.389

$2.999

32Vài phút trước

Bán

$0.242032

1058.24

$256.128

32Vài phút trước

Bán

$0.242085

447.97

$108.447

33Vài phút trước

Bán

$0.242108

20.903

$5.061

33Vài phút trước

Bán

$0.242109

2000

$484.218

33Vài phút trước

Bán

$0.242109

600

$145.266

35Vài phút trước

Bán

$0.242241

1150

$278.577

35Vài phút trước

Bán

$0.242299

2000

$484.599

36Vài phút trước

Bán

$0.242401

129.356

$31.356

37Vài phút trước

Mua

$0.242408

613.111

$148.623

49Vài phút trước

Bán

$0.242376

2000

$484.753

50Vài phút trước

Bán

$0.242478

4120.86

$999.22

50Vài phút trước

Bán

$0.242478

2060.87

$499.716

50Vài phút trước

Bán

$0.242792

2000

$485.585

51Vài phút trước

Mua

$0.242894

113.353

$27.533

51Vài phút trước

Mua

$0.242888

639.292

$155.277

53Vài phút trước

Bán

$0.242856

3496.71

$849.197

54Vài phút trước

Bán

$0.243034

620.826

$150.882

54Vài phút trước

Bán

$0.243034

900

$218.731

54Vài phút trước

Bán

$0.243112

600

$145.867

54Vài phút trước

Bán

$0.243112

1505.73

$366.06

54Vài phút trước

Bán

$0.243219

1740

$423.201

54Vài phút trước

Bán

$0.243219

2000

$486.438

54Vài phút trước

Bán

$0.243219

580

$141.067

58Vài phút trước

Bán

$0.24344

214.694

$52.265

59Vài phút trước

Bán

$0.243451

619.834

$150.899

60Vài phút trước

Bán

$0.243482

619.755

$150.899

66Vài phút trước

Bán

$0.243514

619.271

$150.801

$3,375,231

C

CGPT

9,450,712

U

USDT

1,088,691

USDT : CGPT

1:4.133

$535,151

C

CGPT

1,419,184

B

BUSD

191,721

BUSD : CGPT

1:4.135

$247,634

P
PancakeSwap
C

CGPT

511,619

B

BUSD

123,808

BUSD : CGPT

1:4.135

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng