PTO

EFX pTokens EFX

0xC51E...5aD0 copy

EFX EFX

$0.009738

-1.49%

 • Giá cao 24h

  $0.009964

 • Giá thấp 24h

  $0.009663

 • KL 24h (EFX)

  1.01M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  9937.21

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

8Vài giờ trước

Bán

$0.009738

10.31K

$100.388

8Vài giờ trước

Mua

$0.009762

9999

$97.614

8Vài giờ trước

Mua

$0.009743

9999

$97.425

9Vài giờ trước

Mua

$0.009723

19.323

$0.187877

9Vài giờ trước

Mua

$0.009723

0.225049

$0.002188

9Vài giờ trước

Mua

$0.009723

0.150032

$0.001459

9Vài giờ trước

Mua

$0.009723

276.055

$2.684

9Vài giờ trước

Mua

$0.009722

951.532

$9.251

9Vài giờ trước

Bán

$0.00972

30.00K

$291.605

9Vài giờ trước

Bán

$0.009785

30.00K

$293.547

13Vài giờ trước

Mua

$0.009872

9999

$98.71

13Vài giờ trước

Bán

$0.009818

20.70K

$203.25

15Vài giờ trước

Mua

$0.009895

3031.1

$29.993

17Vài giờ trước

Bán

$0.009868

2298.98

$22.686

17Vài giờ trước

Bán

$0.009868

44.76K

$441.649

17Vài giờ trước

Mua

$0.009868

53.11K

$524.053

17Vài giờ trước

Mua

$0.009868

44.76K

$441.649

19Vài giờ trước

Mua

$0.009765

9999

$97.639

20Vài giờ trước

Bán

$0.009755

1931.22

$18.84

20Vài giờ trước

Mua

$0.009744

9974.3

$97.189

20Vài giờ trước

Bán

$0.009743

48.93K

$476.737

20Vài giờ trước

Bán

$0.009743

71.08K

$692.513

20Vài giờ trước

Bán

$0.009743

22.15K

$215.768

20Vài giờ trước

Bán

$0.009743

43.26K

$421.514

20Vài giờ trước

Mua

$0.009743

159.34K

$1552.51

20Vài giờ trước

Mua

$0.009743

48.93K

$476.737

20Vài giờ trước

Mua

$0.009693

378.785

$3.672

20Vài giờ trước

Mua

$0.009691

277.486

$2.689

20Vài giờ trước

Mua

$0.009691

340.688

$3.302

20Vài giờ trước

Mua

$0.009691

1521.2

$14.742

20Vài giờ trước

Mua

$0.009663

91.91K

$888.153

20Vài giờ trước

Bán

$0.009663

135.63K

$1310.69

20Vài giờ trước

Bán

$0.009663

89.66K

$866.433

21Vài giờ trước

Mua

$0.009944

846.053

$8.413

21Vài giờ trước

Mua

$0.009942

1811.26

$18.007

21Vài giờ trước

Bán

$0.009964

425.141

$4.236

21Vài giờ trước

Mua

$0.009939

2404.64

$23.9

26Vài giờ trước

Bán

$0.009886

540.166

$5.34

28Vài giờ trước

Mua

$0.009965

331.187

$3.3

28Vài giờ trước

Bán

$0.009965

978.86

$9.755

28Vài giờ trước

Mua

$0.009966

71.08K

$708.366

28Vài giờ trước

Mua

$0.009966

27.52K

$274.304

28Vài giờ trước

Bán

$0.009966

163.12K

$1625.68

28Vài giờ trước

Bán

$0.009966

22.35K

$222.771

30Vài giờ trước

Bán

$0.010168

160.032

$1.627

35Vài giờ trước

Mua

$0.010087

1403.12

$14.153

35Vài giờ trước

Mua

$0.010083

1403.3

$14.149

36Vài giờ trước

Mua

$0.010085

8700

$87.743

36Vài giờ trước

Bán

$0.010087

5053.65

$50.979

36Vài giờ trước

Bán

$0.010094

2985.88

$30.14