FOR

KNIGHT Forest Knight

0x4455...0D9D copy

KNIGHT KNIGHT

$0.045876

-0.38%

 • Giá cao 24h

  $0.04606

 • Giá thấp 24h

  $0.044402

 • KL 24h (KNIGHT)

  42.01K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  1896.88

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

5Vài giờ trước

Bán

$0.045876

1600

$73.401

5Vài giờ trước

Bán

$0.046006

597.5

$27.489

5Vài giờ trước

Mua

$0.04606

1095.97

$50.481

6Vài giờ trước

Mua

$0.045849

1400

$64.188

7Vài giờ trước

Bán

$0.045882

331.203

$15.196

9Vài giờ trước

Bán

$0.045716

1170

$53.488

10Vài giờ trước

Mua

$0.045848

10.258

$0.470309

10Vài giờ trước

Mua

$0.045969

2708.75

$124.52

11Vài giờ trước

Bán

$0.04567

888.05

$40.557

12Vài giờ trước

Bán

$0.045317

77.854

$3.528

12Vài giờ trước

Mua

$0.045153

1.987

$0.089737

12Vài giờ trước

Mua

$0.045148

77.854

$3.515

16Vài giờ trước

Bán

$0.044402

15.77K

$700.341

16Vài giờ trước

Mua

$0.044402

42.888

$1.904

17Vài giờ trước

Bán

$0.045239

177.114

$8.012

17Vài giờ trước

Mua

$0.045249

22.177

$1.003

17Vài giờ trước

Bán

$0.045247

10000

$452.474

18Vài giờ trước

Bán

$0.045662

2211.65

$100.989

18Vài giờ trước

Bán

$0.045761

478.24

$21.885

18Vài giờ trước

Mua

$0.045781

1064.63

$48.74

20Vài giờ trước

Mua

$0.045836

1431.11

$65.596

23Vài giờ trước

Bán

$0.045964

616.48

$28.336

23Vài giờ trước

Bán

$0.046053

1494.31

$68.817

23Vài giờ trước

Bán

$0.046137

12.71K

$586.287

23Vài giờ trước

Bán

$0.046863

10.727

$0.502719

23Vài giờ trước

Bán

$0.046864

89.239

$4.182

23Vài giờ trước

Bán

$0.046864

1674.77

$78.486

23Vài giờ trước

Mua

$0.046966

324.491

$15.24

23Vài giờ trước

Mua

$0.046947

9309.21

$437.038

23Vài giờ trước

Bán

$0.046947

736.024

$34.554

23Vài giờ trước

Mua

$0.046947

188.84K

$8865.51

23Vài giờ trước

Bán

$0.046947

1136.49

$53.355

23Vài giờ trước

Bán

$0.046947

1215.06

$57.043

23Vài giờ trước

Bán

$0.046947

151.004

$7.089

23Vài giờ trước

Bán

$0.046947

80.24

$3.767

23Vài giờ trước

Bán

$0.046947

9309.21

$437.038

23Vài giờ trước

Mua

$0.037838

4346.53

$164.462

23Vài giờ trước

Bán

$0.037838

4346.53

$164.462

30Vài giờ trước

Mua

$0.037315

1674.78

$62.495

30Vài giờ trước

Mua

$0.038147

1959.77

$74.759

30Vài giờ trước

Mua

$0.038064

17.739

$0.675199

32Vài giờ trước

Mua

$0.037739

244.901

$9.242

36Vài giờ trước

Bán

$0.037655

26.313

$0.990821

38Vài giờ trước

Mua

$0.037883

1835.21

$69.524

39Vài giờ trước

Bán

$0.037816

2218.1

$83.88

41Vài giờ trước

Bán

$0.038072

120.79

$4.599

43Vài giờ trước

Mua

$0.038064

1572.26

$59.846

45Vài giờ trước

Bán

$0.037779

24.7

$0.933136

45Vài giờ trước

Mua

$0.037803

2649.05

$100.141

46Vài giờ trước

Bán

$0.037599

991.31

$37.272

$153,558

Q
QuickSwap
K

KNIGHT

1,664,782

W

WETH

24

WETH : KNIGHT

1:69421

$1,561

K

KNIGHT

631

W

WETH

0.4810

WETH : KNIGHT

1:69421

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng