• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Bridgeworld Legions
Bridgeworld Legions state-little state-little
Hợp đồng:0xfe8c...70a1

Legions are characters dedicated to exploring and expanding the Treasure ecosystem through Bridgeworld. https://trove.treasure.lol/collection/legion-genesis https://trove.treasure.lol/collection/legion-auxiliary

Xem tất cả
 • ARBITRUM ARBITRUM --

  Giá sàn

 • ARBITRUM ARBITRUM 1.4K

  Tổng khối lượng

 • 39.4K

  Tổng nguồn cung

 • 4.1K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử

0 Vật phẩm