ARB

ADOGE ArbiDoge

0x155f...1151 copy

ADoge ADoge

$0.{6}2607

+6.37%

 • Giá cao 24h

  $0.{6}2886

 • Giá thấp 24h

  $0.{6}2398

 • KL 24h (ADOGE)

  72.40B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  19.46K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

4Vài phút trước

Mua

$0.{6}2607

11.34M

$2.955

9Vài phút trước

Mua

$0.{6}2616

11.42K

$0.002987

2Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2601

2.28M

$0.593765

2Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2604

967.18K

$0.25186

2Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2605

2.82M

$0.73582

2Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2605

20.30M

$5.29

2Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2596

1.50B

$389.45

2Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2536

3.92M

$0.993969

2Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2528

3.95M

$0.997672

3Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2568

15.54M

$3.991

3Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2585

56.79M

$14.683

3Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2591

180.16M

$46.681

3Vài giờ trước

Bán

$0.{6}259

6.00B

$1554.23

3Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2647

55.69M

$14.741

3Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2649

6.00B

$1589.68

3Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2691

4.85B

$1304.97

4Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2828

65.34K

$0.018481

4Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2835

3.00B

$850.537

5Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2879

31.49M

$9.066

5Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2879

4.98M

$1.433

5Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2879

3.03M

$0.871082

7Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2873

4.39M

$1.26

7Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2874

2.81M

$0.806149

7Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2875

80.00M

$22.997

7Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2884

225.55M

$65.047

7Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2886

1.67M

$0.480992

7Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2886

1.03B

$297.698

7Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2873

820.67M

$235.791

7Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2865

175.33M

$50.225

7Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2866

1.20M

$0.343553

7Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2866

1.08M

$0.308598

7Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2867

67.17M

$19.255

7Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2866

2.67M

$0.766414

7Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2866

13.33M

$3.82

7Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2867

7.23B

$2071.76

8Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2795

7.21M

$2.015

8Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2797

361.13M

$101.004

8Vài giờ trước

Mua

$0.{6}279

383.51M

$106.984

8Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2787

109.67M

$30.563

8Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2788

2.79M

$0.776622

8Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2789

11.57M

$3.227

8Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2783

5.45M

$1.517

8Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2782

1.79B

$499.011

9Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2771

150.12M

$41.593

9Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2771

3.50M

$0.969547

10Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2765

220.70M

$61.017

10Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2756

5.05M

$1.391

10Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2757

739.30M

$203.812

11Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2743

20.36M

$5.585

11Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2728

774.77K

$0.211385