WRA

WETH Wrapped Ether

0x4200...0006 copy

WETH WETH

$3048.97

+1.98%

 • Giá cao 24h

  $3062.67

 • Giá thấp 24h

  $2977.5

 • KL 24h (WETH)

  7909.96

 • Khối lượng 24h(USDT)

  23.93M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

41Vài giây trước

Mua

$3048.97

0.86827

$2647.33

1Vài phút trước

Mua

$3048.97

0.2

$609.795

1Vài phút trước

Mua

$3048.97

0.2

$609.795

1Vài phút trước

Mua

$3048.97

0.2

$609.795

1Vài phút trước

Mua

$3048.97

0.35

$1067.14

1Vài phút trước

Mua

$3048.97

0.2

$609.795

2Vài phút trước

Mua

$3052.42

0.2

$610.484

2Vài phút trước

Mua

$3048.97

0.2

$609.795

2Vài phút trước

Mua

$3052.42

0.00004915

$0.150015

2Vài phút trước

Mua

$3052.42

0.0006455

$1.97

2Vài phút trước

Mua

$3052.42

0.001118

$3.413

2Vài phút trước

Mua

$3048.97

0.2

$609.795

2Vài phút trước

Mua

$3048.97

0.2

$609.795

2Vài phút trước

Mua

$3048.97

0.2

$609.795

2Vài phút trước

Mua

$3048.97

0.4

$1219.59

2Vài phút trước

Mua

$3048.97

0.2

$609.795

2Vài phút trước

Mua

$3048.97

0.35

$1067.14

4Vài phút trước

Bán

$3048.97

0.208697

$636.312

4Vài phút trước

Mua

$3049.47

0.640115

$1952.01

4Vài phút trước

Mua

$3049.47

0.059734

$182.157

5Vài phút trước

Mua

$3048.97

0.111799

$340.872

7Vài phút trước

Mua

$3048.04

0.0007312

$2.229

13Vài phút trước

Mua

$3048.11

0.079521

$242.388

14Vài phút trước

Bán

$3048.03

0.08

$243.843

15Vài phút trước

Mua

$3048.11

0.209536

$638.688

15Vài phút trước

Bán

$3048.03

0.010686

$32.573

18Vài phút trước

Bán

$3048.11

0.210798

$642.538

19Vài phút trước

Bán

$3048.12

0.005

$15.241

21Vài phút trước

Mua

$3048.11

0.484214

$1475.94

22Vài phút trước

Mua

$3048.12

0.000411

$1.253

22Vài phút trước

Bán

$3048.11

0.025

$76.203

23Vài phút trước

Mua

$3048.12

0.0003679

$1.121

23Vài phút trước

Mua

$3048.11

0.552994

$1685.59

25Vài phút trước

Mua

$3043.59

2.478

$7542.27

25Vài phút trước

Bán

$3043.49

0.00001387

$0.042203

27Vài phút trước

Mua

$3043.59

0.19894

$605.49

28Vài phút trước

Bán

$3043.49

0.0113

$34.391

29Vài phút trước

Mua

$3043.59

0.006552

$19.94

32Vài phút trước

Mua

$3043.53

0.000804

$2.447

32Vài phút trước

Mua

$3043.53

0.0001477

$0.449516

33Vài phút trước

Bán

$3043.53

0.0001284

$0.39075

34Vài phút trước

Mua

$3037.69

0.049647

$150.813

34Vài phút trước

Bán

$3037.69

0.034

$103.281

34Vài phút trước

Mua

$3037.69

0.360002

$1093.57

34Vài phút trước

Mua

$3037.69

0.2

$607.537

34Vài phút trước

Mua

$3037.69

0.2

$607.537

34Vài phút trước

Mua

$3037.69

0.2

$607.537

34Vài phút trước

Mua

$3037.69

0.2

$607.537

35Vài phút trước

Mua

$3037.69

0.2

$607.537

35Vài phút trước

Mua

$3037.69

0.2

$607.537

$8,697,257,382,572,446,000

W

WETH

347

R

RETH

2,596,148,429,267,414

WETH : RETH

1:0.910125

$20,152,686

W

WETH

3,304

U

USDC

10,091,993

WETH : USDC

1:3052.91

$10,610,302

W

WETH

1,743

W

WSTETH

1,501

WETH : WSTETH

1:0.864445

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng