CAT

CATA CATAMOTO

0xBDf5...E673 copy

CATA CATA

$0.{3}3041

-13.67%

 • Giá cao 24h

  $0.{3}3522

 • Giá thấp 24h

  $0.{3}3033

 • KL 24h (CATA)

  84.46M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  27.47K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

35Vài phút trước

Bán

$0.{3}3041

21.36K

$6.495

35Vài phút trước

Bán

$0.{3}3041

107.874

$0.032803

35Vài phút trước

Bán

$0.{3}3041

57.202

$0.017394

118Vài phút trước

Bán

$0.{3}3033

1.03M

$313.588

118Vài phút trước

Bán

$0.{3}3033

5221.3

$1.584

118Vài phút trước

Bán

$0.{3}3033

2614.52

$0.793064

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3035

1.22M

$371.645

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3035

6184.62

$1.877

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3035

3100.11

$0.940865

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3045

2.48M

$753.622

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3045

12.50K

$3.806

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3045

6257.47

$1.905

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3061

175.54K

$53.742

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3061

11.88K

$3.638

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3061

5946.69

$1.821

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3063

816.28K

$250.01

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3063

8206.97

$2.514

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3063

4106.33

$1.258

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}3072

4633.39

$1.424

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}3073

812.23K

$249.582

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3058

4558.7

$1.394

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3058

2279.65

$0.697175

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3064

95.53K

$29.269

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3064

482.465

$0.147822

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3064

242.657

$0.074348

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3068

450.48K

$138.225

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3068

2275.16

$0.698105

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3068

1140.14

$0.349839

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3079

812.47K

$250.19

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3079

4103.4

$1.264

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3079

2052.88

$0.632156

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3082

1880.27

$0.579566

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3082

940.786

$0.289983

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3083

205.79K

$63.447

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3083

1039.36

$0.320438

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3083

520.336

$0.160422

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3084

1049.85

$0.323806

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3084

526.807

$0.162483

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3091

595.95K

$184.21

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3091

3009.87

$0.930354

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3091

1504.96

$0.465184

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3091

30.713

$0.009493

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3091

17.276

$0.00534

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3091

3071.3

$0.949341

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3091

1536.31

$0.474875

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3096

1060.46

$0.328356

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3096

530.353

$0.164216

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3094

30.98K

$9.585

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3094

194.085

$0.060041

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}3094

98.417

$0.030446

$594,620

P
PancakeSwap
C

CATA

975,461,328

W

WBNB

510

WBNB : CATA

1:1921871.6

$1,784

P
PancakeSwap
C

CATA

2,918,277

U

USDT

897

USDT : CATA

1:3288.51

$603

P
PancakeSwap
C

CATA

980,025

U

USDC

305

USDC : CATA

1:3289.77

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng