WRA

WBTC Wrapped BTC

0x2260...c599 copy

WBTC WBTC

$69077.5

-0.74%

 • Giá cao 24h

  $69590.4

 • Giá thấp 24h

  $68404.8

 • KL 24h (WBTC)

  1806.51

 • Khối lượng 24h(USDT)

  124.86M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

17Vài phút trước

Bán

$69.06K

2.871

$198.28K

18Vài phút trước

Bán

$69.08K

1.047

$72.30K

18Vài phút trước

Bán

$69.08K

1.25

$86.33K

18Vài phút trước

Bán

$69.08K

1.25

$86.33K

18Vài phút trước

Bán

$69.09K

1

$69.09K

19Vài phút trước

Bán

$69.10K

1

$69.10K

19Vài phút trước

Bán

$69.10K

1

$69.10K

19Vài phút trước

Bán

$69.10K

1.1

$76.01K

19Vài phút trước

Bán

$69.12K

0.37061

$25.61K

19Vài phút trước

Bán

$69.12K

1

$69.12K

19Vài phút trước

Bán

$69.12K

0.913861

$63.16K

20Vài phút trước

Bán

$69.13K

0.879148

$60.77K

20Vài phút trước

Bán

$69.13K

1

$69.13K

20Vài phút trước

Bán

$69.05K

0.112397

$7761.52

22Vài phút trước

Bán

$68.96K

1

$68.96K

22Vài phút trước

Bán

$68.96K

1

$68.96K

22Vài phút trước

Bán

$68.97K

1

$68.97K

22Vài phút trước

Bán

$68.97K

1

$68.97K

23Vài phút trước

Bán

$68.97K

1.2

$82.76K

23Vài phút trước

Bán

$68.98K

1.1

$75.87K

23Vài phút trước

Bán

$68.98K

1

$68.98K

23Vài phút trước

Bán

$68.99K

1

$68.99K

23Vài phút trước

Bán

$68.99K

1.4

$96.58K

24Vài phút trước

Bán

$69.00K

1.1

$75.90K

25Vài phút trước

Bán

$69.01K

1

$69.01K

25Vài phút trước

Bán

$69.01K

1

$69.01K

28Vài phút trước

Bán

$68.91K

2.614

$180.09K

28Vài phút trước

Bán

$68.85K

1.106

$76.17K

28Vài phút trước

Bán

$68.93K

1

$68.93K

28Vài phút trước

Bán

$68.87K

0.969279

$66.75K

29Vài phút trước

Bán

$68.86K

8.422

$579.99K

29Vài phút trước

Bán

$68.90K

2.983

$205.55K

30Vài phút trước

Bán

$68.93K

0.591882

$40.80K

30Vài phút trước

Bán

$68.93K

0.702378

$48.42K

30Vài phút trước

Bán

$68.94K

0.607728

$41.90K

33Vài phút trước

Bán

$68.93K

2.587

$178.36K

33Vài phút trước

Bán

$68.93K

2.899

$199.86K

39Vài phút trước

Mua

$68.89K

0.015475

$1066

2Vài giờ trước

Bán

$69.00K

2.29

$158.02K

2Vài giờ trước

Bán

$68.99K

0.03687

$2543.54

2Vài giờ trước

Bán

$68.97K

0.151166

$10.43K

2Vài giờ trước

Bán

$69.03K

1.011

$69.81K

4Vài giờ trước

Bán

$69.08K

4.431

$306.11K

4Vài giờ trước

Bán

$69.11K

2.111

$145.87K

4Vài giờ trước

Bán

$69.12K

0.634581

$43.86K

4Vài giờ trước

Bán

$69.12K

0.634581

$43.86K

4Vài giờ trước

Bán

$69.29K

0.722853

$50.09K

4Vài giờ trước

Bán

$69.25K

0.001459

$101.024

5Vài giờ trước

Bán

$69.29K

2.952

$204.58K

5Vài giờ trước

Bán

$69.31K

3.585

$248.49K

$364,412,204

U
UniV3Pool
W

WBTC

2,370

W

WETH

51,040

WBTC : WETH

1:17.566

$90,244,766

U
UniV3Pool
W

WBTC

585

W

WETH

12,666

WBTC : WETH

1:17.566

$41,752,966

S
SushiSwap
W

WBTC

303

W

WETH

5,300

WBTC : WETH

1:17.566

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng