GRO

GROK GROK

0x8390...02d5 copy

GROK GROK

$0.008289

-0.38%

 • 24h High

  $0.00877

 • 24h Low

  $0.007944

 • 24h Vol (GROK)

  47.53M

 • 24h vol(USDT)

  401.62K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

35Vài phút trước

Sell

$0.008289

3265.7

$27.069

41Vài phút trước

Sell

$0.008301

173.04K

$1436.45

41Vài phút trước

Sell

$0.008315

278.77K

$2317.86

46Vài phút trước

Buy

$0.00831

24.90K

$206.887

50Vài phút trước

Sell

$0.008325

100.00K

$832.461

68Vài phút trước

Buy

$0.008363

126.18K

$1055.24

68Vài phút trước

Buy

$0.00835

171.54K

$1432.4

94Vài phút trước

Sell

$0.008316

451.33K

$3753.11

96Vài phút trước

Sell

$0.00835

165.18K

$1379.31

96Vài phút trước

Sell

$0.008362

113.43K

$948.568

116Vài phút trước

Buy

$0.008385

595.28K

$4991.31

2Vài giờ trước

Buy

$0.008259

9924.75

$81.966

2Vài giờ trước

Buy

$0.008257

90.32K

$745.731

2Vài giờ trước

Buy

$0.008255

71.67K

$591.64

2Vài giờ trước

Sell

$0.00828

482.55K

$3995.42

2Vài giờ trước

Buy

$0.008289

12.69K

$105.186

2Vài giờ trước

Buy

$0.008288

374.43K

$3103.41

2Vài giờ trước

Sell

$0.008223

720.44K

$5923.94

2Vài giờ trước

Sell

$0.008265

21.18K

$175.049

2Vài giờ trước

Buy

$0.008267

153.18K

$1266.32

3Vài giờ trước

Sell

$0.008224

286.71K

$2357.97

3Vài giờ trước

Buy

$0.00825

13.44K

$110.908

3Vài giờ trước

Sell

$0.008249

555.16K

$4579.71

3Vài giờ trước

Buy

$0.008263

2.08M

$17.16K

3Vài giờ trước

Sell

$0.007999

454.29K

$3633.77

3Vài giờ trước

Buy

$0.007989

8852.2

$70.722

3Vài giờ trước

Sell

$0.007944

244.32K

$1940.87

3Vài giờ trước

Sell

$0.007979

121.14K

$966.589

3Vài giờ trước

Sell

$0.008026

257.70K

$2068.24

3Vài giờ trước

Sell

$0.008031

1.00M

$8037.85

3Vài giờ trước

Buy

$0.008128

24.52K

$199.318

3Vài giờ trước

Sell

$0.008126

95.00K

$771.97

3Vài giờ trước

Sell

$0.008153

399.60K

$3257.78

3Vài giờ trước

Buy

$0.008171

440.47K

$3598.89

3Vài giờ trước

Buy

$0.008145

81.65K

$665.057

3Vài giờ trước

Sell

$0.008219

110.18K

$905.605

3Vài giờ trước

Buy

$0.008218

361.85K

$2973.59

4Vài giờ trước

Sell

$0.008232

200.00K

$1646.42

4Vài giờ trước

Sell

$0.008263

504.69K

$4170.4

4Vài giờ trước

Sell

$0.00833

353.07K

$2940.94

4Vài giờ trước

Sell

$0.008339

598.52K

$4991.27

4Vài giờ trước

Sell

$0.008383

100.00K

$838.303

4Vài giờ trước

Buy

$0.008438

243.01K

$2050.53

4Vài giờ trước

Buy

$0.008453

437.66K

$3699.4

5Vài giờ trước

Sell

$0.008641

69.48K

$600.351

5Vài giờ trước

Sell

$0.008642

14.58K

$125.982

5Vài giờ trước

Buy

$0.008667

13.06K

$113.231

5Vài giờ trước

Sell

$0.008677

172.58K

$1497.38

5Vài giờ trước

Sell

$0.00865

441.59K

$3819.84

5Vài giờ trước

Sell

$0.00868

33.33K

$289.329