TOR

TORI Tori the Cat

D8F1Fv...RexP copy

TORI TORI

$0.004307

-12.17%

 • Giá cao 24h

  $0.004904

 • Giá thấp 24h

  $0.004307

 • KL 24h (TORI)

  4.00M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  17.92K

Mua
Bán
Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

3Vài giờ trước

Bán

$0.004307

664.21K

$2860.74

4Vài giờ trước

Bán

$0.004382

45.50K

$199.381

5Vài giờ trước

Mua

$0.004431

10.08K

$44.684

6Vài giờ trước

Bán

$0.004462

10.87K

$48.506

7Vài giờ trước

Bán

$0.004388

20.12K

$88.303

10Vài giờ trước

Bán

$0.004495

37.87K

$170.244

13Vài giờ trước

Mua

$0.004475

22.29K

$99.745

13Vài giờ trước

Mua

$0.004474

67.01K

$299.799

13Vài giờ trước

Mua

$0.004472

3129.65

$13.995

13Vài giờ trước

Mua

$0.004474

6703.83

$29.99

13Vài giờ trước

Mua

$0.004454

4716.43

$21.005

13Vài giờ trước

Mua

$0.004451

5828.34

$25.94

13Vài giờ trước

Bán

$0.004497

2.12M

$9542.32

14Vài giờ trước

Bán

$0.004563

235.78K

$1075.86

14Vài giờ trước

Bán

$0.004568

23.82K

$108.794

14Vài giờ trước

Bán

$0.004576

264.63K

$1211

14Vài giờ trước

Bán

$0.004585

26.73K

$122.547

14Vài giờ trước

Bán

$0.004598

297.00K

$1365.71

14Vài giờ trước

Bán

$0.004608

30.00K

$138.242

15Vài giờ trước

Mua

$0.004674

10.69K

$49.952

17Vài giờ trước

Bán

$0.004603

26.27K

$120.907

17Vài giờ trước

Bán

$0.004601

261.483

$1.203

19Vài giờ trước

Mua

$0.004475

22.26K

$99.626

19Vài giờ trước

Mua

$0.004467

8883.79

$39.682

19Vài giờ trước

Mua

$0.004399

22.72K

$99.961

19Vài giờ trước

Mua

$0.00459

8886.5

$40.79

20Vài giờ trước

Bán

$0.00477

394.529

$1.882

26Vài giờ trước

Bán

$0.004904

4976.04

$24.4

29Vài giờ trước

Bán

$0.004797

29.05K

$139.35

33Vài giờ trước

Bán

$0.004876

1163.09

$5.671

34Vài giờ trước

Bán

$0.004837

692.104

$3.348

35Vài giờ trước

Mua

$0.004942

146.61K

$724.586

06-16

Mua

$0.005074

10.63K

$53.941

06-16

Bán

$0.004936

1322.41

$6.527

06-16

Bán

$0.004922

38.38K

$188.929

06-16

Bán

$0.004885

4554.47

$22.247

06-16

Bán

$0.004946

34.12K

$168.726

06-16

Bán

$0.004938

300

$1.482

06-16

Bán

$0.00495

522.928

$2.588

06-15

Mua

$0.004965

10.67K

$52.969

06-15

Bán

$0.004928

5.509

$0.027152

06-15

Mua

$0.004944

5.404

$0.026715

06-15

Bán

$0.004876

12.452

$0.060713

06-15

Mua

$0.004891

12.642

$0.061827

06-15

Bán

$0.00487

220

$1.071

06-15

Mua

$0.004926

10.55K

$51.976

06-15

Bán

$0.00482

34.12K

$164.447

06-15

Bán

$0.004837

34.14K

$165.133

06-14

Mua

$0.005077

1968.33

$9.993

06-14

Bán

$0.005042

1010.16

$5.094

$1,233,790

T

TORI

141,537,903

S

SOL

4,569

TORI : SOL

1:0.00003153

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu